آئین نامه ها و مقررات

دستورالعمل نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان (موضوع ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری)

در اجرای صحیح مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بمنظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در امر نظارت دادستان های مرکز استان بر دادسراهای شهرستان، موضوع ماده 27 قانون مذکور که مقرر می دارد: « دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، ازحیث این وظایف و
نیز حسن اجرای آراء کیفری نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.» این دستور العمل به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

 

 1. دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است در مقام اعمال نظارت و ارائه تعلیمات لازم در امور دادسراها، اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح قضایی را مورد توجه قرار دهد و عندالاقتضاء ضمن ملاحظه پرونده های مربوط رهنمودهای لازم را بنحوی که دخالت در کار قضایی یا موجب تأخیر در دادرسی نباشدمتذکر شود. بدیهی است تشکیل کلاس های آموزشی کماکان توسط معاونت منابع انسانی دادگستری استان خواهد بود.
 2. محورهای نظارت و تعلیمات اموری از قبیل کشف جرم، تعقیب متهمین، تحقیقات مقدماتی، نحوه ارجاع پرونده ها، صدور قرارهای تأمین و نهایی، دفاع ازکیفرخواست، اجرای احکام، ابلاغ اوراق قضایی، امور زندانیان، اقدامات راجع به پیگیری و نظارت بر ضابطان (عام و خاص)، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و محجورین می باشد.
 3. دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است در مقام اعمال نظارت و بازرسی، علاوه بر مقررات قانون
  آئین دادرسی کیفری، دستورالعمل های مصوب رئیس محترم قوه قضائیه به ویژه دستورالعمل های مربوط به ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری را مدّنظر قرار دهد.
 4. دادستان شهرستان مرکز استان در مقام اعمال نظارت، اگر اشکالاتی را در امور دادسراها مشاهده نماید مکلف است ضمن تذکر به دادستان های مربوط برای رفع کاستی ها، چنانچه نیاز به اتخاذ تصمیم از طریق دادگستری استان یادادستانی کل کشور باشد، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام و موضوع را از طریق دادستانی کل نیز پیگیری نماید.
 5. اعمال نظارت دادستان مرکز استان در شهرستان ها باید به نحوی باشد که موجب اخلال در امور روزمره دادسرای شهرستان مربوط نگردد.
 6. چنانچه دادستان مرکز استان در مقام نظارت، مواجه با آراء خلاف شرع بین و یا قانون در محدوده مواد 293 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری گردد، ضمن تهیه گزارش کامل و اظهارنظر مستدل و مستند مراتب را به دادستانی کل اعلام می نماید.
 7. دادستان شهرستان مرکز استان می تواند در جهت اجرای این دستورالعمل و سایر وظایف نظارتی یکی از معاونین خود را به عنوان نظارت بر دادسراها تعیین نماید.
 8. بانک اطلاعات جامعی تحت نظر دادستان شهرستان مرکزاستان مشتمل بر مشخصات هویتی، تحصیلات، سنوات خدمتی، عملکرد قضایی، توان مدیریتی قضات دادسراهای شهرستان، جهت بهره برداری های لازم با همکاری رئیس کل دادگستری و معاونت نظارت دادسرای انتظامی قضات و نماینده حفاظت و اطلاعات
  قوه قضائیه ایجاد می گردد.
 9. معاون نظارت دادستان کل کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات، ارتباط سیستمی بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان ها با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، برقرار و با ارتقاء سطح دسترسی دادستان ها، امکان نظارت الکترونیک را فراهم نماید.
 10. دادستان مرکز استان مکلف است جلساتی به صورت فصلی با دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاههای بخش برگزار و ضمن تبادل نظر در راستای حسن اجرای قانون و دستورالعمل ها هماهنگی لازم معمول و نتایج حاصله را به رئیس کل دادگستری استان و معاونت نظارت دادستان کل کشور اعلام نماید.
 11. به دادستان مرکز استان در اجرای ماده 289 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن و ماده 43
  آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نمایندگی تفویض می شود قبل از ارسال پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان ها و مقامات قضایی دادسراها به دادستانی کل کشور، نظر خود را به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان جهت اظهارنظر اعلام نماید.
 12. دادستان مرکز استان موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری از سوی دادستان شهرستان ها کمبود و نقایص ضابطان دادگستری را به صورت فصلی برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط، به معاونت نظارت دادستانی کل کشور اعلام نماید تا هماهنگی و پیگیری لازم به عمل آید.
 13. دادستان شهرستان مرکز استان آن دسته از قضاتی را که با رعایت دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و اجرای احکام، در حسن استفاده از ظرفیت های جدید قانونی مانندتعلیق تعقیب و ... بطور موفق عمل کرده اند به دادستانی کل کشور معرفی خواهد نمود.
 14. دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است آمارهای موردنیاز دادستانی کل را طبق فرم های تهیه شده توسط معاونت نظارت دادستان کل، به صورت ماهیانه ارسال نماید.
 15. مقامات قضایی دادگاههای بخش در آن قسمت از وظایف خود که به جانشینی دادستان یا بازپرس انجام می دهند مشمول نظارت و تعلیمات دادستان مرکز استان می باشند.
 16. مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل با معاون نظارت دادستان کل کشور بوده و نتیجه اقدامات معموله مستمراً به اینجانب گزارش خواهد شد.

                                                                                      سید ابراهیم رئیسی

                                                                                       دادستان کل کشور

 

امروز 4 بهمن 1399     ساعت 08:22
آیت الله رئیسی:

هر شکایتی که به کلانتری یا دادسرا می‌شود، به محض وصول باید به مقام مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید معطل بماند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است